dnes je 26.2.2020

Input:

Charakteristika pracovních pozic - Specialisté, 2. část

11.11.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika pracovních pozic – Specialisté, 2. část

CELNÍ DEKLARANT (CUSTOMS AGENT)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ odborně zaměřeno na dopravu a celní deklarace, znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni.

Znalost práce na PC:

velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel.

Náplň práce:

zodpovědnost za celní záležitosti, příprava a správa veškerých celních dokumentů, celní odbavení zásilek při dovozu a vývozu, příprava základních dokumentů nutných pro zabezpečení plnění předmětu podnikání firmy v oblasti celních záležitostí, průběžná spolupráce a pravidelná komunikace s celním úřadem, zabezpečení dopravy zboží.

Osobnostní předpoklady:

pečlivý, pozorný, schopný vykonávat rutinní činnosti stále stejně kvalitně, důsledný, přesný. Pozice není vhodná pro uchazeče s vysokými profesionálními či manažerskými ambicemi. Lépe se uplatní povahy klidnější a stabilní.


DISPEČER VNITROSTÁTNÍ / MEZINÁRODNÍ DOPRAVY (INTRASTATE – INTERNATIONAL TRANSPORT SUPERVISOR)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ vzdělání, ideálně dopravního zaměření. U pozice dispečer mezinárodní dopravy je většinou vyžadovaná komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka, praxe nejméně 3 roky, na obdobné pozici nejméně jeden rok, dobrá znalost zeměpisu.

Znalost práce na PC:

znalost běžných kancelářských programů MS Office.

Náplň práce:

plánování a optimalizace tras jednotlivých vozidel a řidičů, zpracovávání pracovních harmonogramu, zajišťování vytíženosti jednotlivých automobilů, zajišťování bezporuchového chodu a provozuschopnosti vozidel, zajišťování a plánování údržby a oprav vozového parku, příprava podkladu pro cenotvorbu, spolupráce při výběru nových zákazníků, spolupráce při výběru smluvních dopravců, sledování legislativních změn v autodopravě, aktualizace přepravních podmínek podle novelizace zákonů.

Osobnostní předpoklady:

samostatná osobnost schopná pracovat v zátěžových a vyhrocených situacích, dobré komunikační předpoklady, autoritativnější typ, zvládající dobře stres a komunikaci s různými typy lidí.


DISPONENT – DISPEČER DOPRAVY (DISPATCHER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe: ideálně SŠ/VŠ dopravního zaměření, není vždy vyžadováno, nejméně 2letá praxe v dopravní firmě na samostatné pozici, znalost jednoho světového jazyka.

Znalost práce na PC: uživatelská znalost Word, Excel.

Náplň práce:

zajišťování dopravních požadavků zákazníků v souladu s optimálním využitím vozového parku firmy, zajišťování plynulého chodu spedice – zasílatelství, spolupráce se zákazníky, koordinace práce řidičů, řešení reklamací, fakturace, příprava podkladů k účetnictví, navazování nových obchodních kontaktů.

Osobnostní předpoklady:

schopný zůstat klidný i pod tlakem, přesný, důsledný, rychlý, organizační talent, rozhodný, spolehlivý. Tato práce obvykle vyžaduje plnou pohotovost během celé pracovní doby, někdy i mimo ni a připravenost efektivně řešit nenadálé situace.


EKOLOG (ENVIRONMENTAL MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ odborného směru (ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství apod.), znalost legislativy v oblasti životního prostředí.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet.

Náplň práce: zodpovědnost za procesy týkající se životního prostředí, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a vod, zajištění, aby činnost společnosti byla v souladu s platnou legislativou, kontrola dodržování norem v oblasti pracovního prostředí, hygienických norem v průběhu výroby, obalových norem apod.

Osobnostní předpoklady: důslednost, systematičnost, schopnost samostatně se rozhodovat a přijímat odpovědnost. Vhodné spíše pro samostatné osobnosti, kterým nebude chybět kolektivní práce a rozhodování.


ENVIRONMENTALISTA – REFERENT ŽP (ENVIRONMENTAL OFFICER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ/ USO.

Znalost práce na PC:

velmi dobrá znalost práce na PC.

Náplň práce:

monitorování a měření vlivu výroby na stav životního prostředí v daném regionu, provádění technických a laboratorních prací, odběr a sběr vzorků, zpracování a vyhodnocování odebraných vzorků, zpracování a vyhodnocování dat ohledně znečišťování ovzduší, příprava podkladů pro zpracování odborných posudku a analýz o vlivu výroby na znečišťování životního prostředí, příprava metodik pro monitorování kvality životního prostředí, příprava podkladů k vedení projektů v oblasti ochrany životního prostředí, příprava podkladu a školení pro zaměstnance o ochraně ŽP, sledování změn v legislativě a jejich aplikace na podmínky organizace, navrhování nových směrů v rozvoji ochrany životního prostředí, vedení projektu organizace v oblasti OŽP.

Osobnostní předpoklady:

člověk, který svoji práci bude vykonávat z přesvědčení, s velkým entuziasmem, důsledný a cílevědomý, který nečeká okamžitý krátkodobý úspěch, ale dokáže jít průběžně za svým cílem, schopný vzpamatovat se z dílcích neúspěchů a pokračovat v započaté cestě.


GEODET (GEODESIST)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ, praxe nejméně 2 roky.

Znalost práce na PC:

dobrá uživatelská znalost práce na PC, dobrá orientace v GIS.

Náplň práce:

geodetické práce všeobecně, vyhotovování geometrických plánů, vytyčování stavebních objektů, kontrola skutečného stavu stávajících stavebních objektů podle výkresové dokumentace, spolupráce s pozemkovým úřadem, ověřování průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich geodetické zaměření, vytyčovacích sítí, vytyčování prostorové polohy a tvaru stavby, vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, kontrolní měření, měření deformací, geodetická bezpečnostní měření, zjišťování a zhodnocování stávajících mapových podkladů, získávání a vytváření dat, které slouží ke zpracování map, zpracování získaných podkladu do elektronické podoby, zpracovávání projektu pro zavádění informačního systému GIS, zaměřování inženýrských sítí a jejich zapracování do informačního systému.

Osobnostní předpoklady:

samostatná osobnost se zaměřením na detail, s velmi dobrou prostorovou orientací a představivostí, techničtějšího zaměření.


CHEMICKÝ LABORANT (ASSISTANT CHEMIST)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe: SOU zaměření chemický laborant, USO – chemického zaměření,

VŠ – chemického zaměření.

Znalost práce na PC:

základní uživatelská znalost práce na PC.

Náplň práce:

provádění laboratorních vyšetření a analýz, příprava roztoku a vzorku pro analýzy, mytí a sterilizace laboratorního skla a aparatur, pravidelná a cyklická péče o další přístrojové vybavení laboratoří, evidence a vedení skladu vzorků, provádění základních testů, chemických a biologických analýz, jejich vyhodnocování, zpracování pravidelných podkladu o dosažených výsledcích, jejich prezentace nadřízenému, zpracovávání výsledku, vedení dokumentace o zkouškách a odběrech, vedení, řízení a zaškolování zaměstnanců v laboratoři, samostatné práce podle pokynu nadřízeného.

Osobnostní předpoklady:

samostatná, precizní, trpělivá a vysoce zodpovědná osobnost, analyticky zaměřená, u vyšších pozic s orientací na detail a s chutí stále poznávat a objevovat nové věci.


MANAŽER BOZP A PO (LABOR PROTECTION AND FIRE PREVENTION MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ/SŠ vzdělání a platné osvědčení o absolvování zkoušek u státního úřadu inspekce práce podle platné legislativy o BOZP a PO.

Znalost práce na PC:

uživatelská znalost běžných kancelářských programů.

Náplň práce:

zodpovědnost za vedení úseku BOZP, metodická a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zpracovávání předepsané dokumentace podle platné legislativy, zodpovědnost za přípravu školení BOZP a PO na všech úrovních zaměstnaneckých pozic v rámci celého podniku, sledování a vedení pravidelných doplňkových školení, zodpovědnost za kontrolu a pečlivou evidenci v oblasti úrazu při práci, pravidelná kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, dodržování bezpečnostních postupu. používání ochranných pomůcek a prostředků, pravidelné kontroly na všech druzích pracovišť v podniku, sledování dodržování návrhů na odstranění zjištěných nedostatku v rámci uskutečněných kontrol, odpovědnost za zajištění odpovídajících ochranných pomůcek, sledování a vyhodnocování jejich používání.

Osobnostní předpoklady:

samostatná osobnost s manažerskými předpoklady, komunikativní, s dobrými vyjadřovacími schopnostmi, dobrým písemným projevem, ideálně technicky orientovaná, schopna nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, dobré zvládání krizových a vypjatých situací.


MANAGER KVALITY (QUALITY MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ – ideálně management kvality, nejméně 5leté zkušenosti v samostatné pozici v oblasti kvality, většina firem vyžaduje znalost AJ nebo NJ na komunikativní