dnes je 27.2.2020

Input:

Osobní dotazník zaměstnance

11.11.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobní dotazník zaměstnance

Osobní dotazník slouží zaměstnavateli jednak k získání prvotních informací o budoucím zaměstnanci, jednak k získání nezbytných údajů, které zaměstnavatel potřebuje znát, aby mohl plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy (např. zákoník práce, právní předpisy na úseku zaměstnanosti, daňové předpisy, právní předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální pojištění a pod.) a vést příslušné evidence (osobní evidenci zaměstnance, mzdový list, evidenční list důchodového pojištění, prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti).

Z § 14 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, vyplývá, že zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.

Podle § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

Z § 316 odst. 4 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s jeho pracovněprávním vztahem (pracovním poměrem nebo dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce). Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. Zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, trestněprávní bezúhonnosti. Zaměstnavatel však smí vyžadovat informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní odpovědnosti, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis.

Pro plnění svých zákonných povinností proto zaměstnavatel potřebuje znát především tyto údaje o osobě zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu pro doručování písemností (přechodný pobyt), státní občanství (zejména s ohledem na právní úpravu týkající se zaměstnávání cizinců), údaj o vzniku a skončení předchozích zaměstnání, údaje o důchodu a jeho druhu (s ohledem na povinnosti zaměstnavatele vůči České správě sociálního pojištění), údaj o změněné pracovní schopnosti (zejména s ohledem na plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZPS a povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání osob se ZPS), údaj o zdravotní pojišťovně (s ohledem na odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění), údaje o kvalifikaci a o zdravotní způsobilosti (pro výkon určité práce jsou vyžadovány kvalifikační předpoklady nebo požadavky a zdravotní způsobilost), údaje o rodinných příslušnících (zejména s ohledem na povinnosti zaměstnavatele vůči ženám a mužům pečujícím o děti, popř. vůči pozůstalým po zaměstnanci, který zemřel), údaje o dalších pracovních poměrech a podnikatelské činnosti, pokud mají trvat i v případě přijetí do pracovního poměru (výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele lze konat jen se souhlasem zaměstnavatele, omezení podnikatelské činnosti pro zaměstnance některých zaměstnavatelů), popř. údaje o trestním stíhání a trestech (pro výkon některých funkcí je vyžadována bezúhonnost, zaměstnanec nemůže vykonávat práci, pro niž mu byl uložen trest zákazu činnosti apod.).

Obsah osobního dotazníku je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám u zaměstnavatele. Vzor osobního dotazníku obsahuje osobní údaje, a to jednak identifikační údaje (např. jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo), jednak citlivé údaje (např. trestní bezúhonnost).

Podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů buď opravňuje zákon, nebo je k němu zapotřebí souhlas fyzické osoby, jíž se zpracování těchto údajů týká. Při zpracování citlivých údajů musí být