dnes je 26.2.2020

Input:

Umění ptát se

11.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umění ptát se

Alfou i omegou kompetenčního pohovoru je práce s otázkami. Kvalitu pohovoru i jeho náročnost pro kandidáta spoluurčuje, zda jsou naše otázky předvídatelné nebo kreativní, pokládané podle předem připraveného algoritmu nebo zohledňující aktuální průběh pohovoru. Ačkoliv si především nováčci v oboru pohovorů své sady otázek rádi připravují, je nutné v kompetenčním pohovoru osvědčit i osobní flexibilitu. Čím otevřeněji se k průběhu pohovoru postavíme (i když určitý objem „standardních“ otázek tvoří vhodnou osu pohovoru), tím užitečnější výstupy můžeme získat. V neposlední řadě se s tímto přístupem i lépe udržuje osobní motivovanost a zájem o každého z kandidátů.

Otevřené a uzavřené otázky

Tou nejjednodušší poučkou pro práci s otázkami, kterou upotřebíme v rámci kompetenčního pohovoru i v komunikaci obecně, je rozlišení otevřených a uzavřených otázek. Uzavřené otázky poznáme podle toho, že dávají jen omezenou možnost odpovědi na základě volby a velmi často na ně dostaneme odpověď typu ANO/NE. Ve většině případů bychom se přitom mohli na stejné téma zeptat i otázkou otevřenou, po které máme větší šanci, že se kandidát rozpovídá.

Příklad
Máte nějaké triky na zákazníky?“
„Jaké své typické techniky používáte při práci se zákazníky?“

Snadným způsobem, jak nezabřednout do slepé uličky uzavřených otázek, je zahajování dotazování slovy: kdy, kde, kam, co, jak, proč?. Tato slova představují šest dobrých sluhů, kteří Vás následně donutí formulovat svou otázku otevřeně. Tyto otázky používají novináři při prozkoumávání tématu, o kterém chtějí psát. Pokud je použijí všechny, mohou si být více méně jistí, že danou oblast dostatečně pokryli a na nic nezapomněli. Tuto pomůcku si proto můžeme z novinářské praxe vypůjčit i my, i když nejfrekventovanějšími v našem repertoáru zřejmě budou otázky typu: jak, proč a co.

Realita, ne fantazie

Za každou vybranou kompetenci se snažíme kandidátovi položit několik otázek tak, aby byly jednotlivé oblasti vyváženě pokryté. Velké množství otázek směřuje při kompetenčním pohovoru do minulosti a reálných zážitků kandidáta. Tak docílíme toho, že se odpovědi budou odvíjet od chování kandidáta v praxi a ne pouze od memorovaných pouček. Naučené odpovědi oproti tomu typicky získáváme formulací hypotetických a obecných otázek typu: „Pokud byste se stal manažerem, jakým způsobem byste vedl svůj tým?“ Po takových otázkách se ale nesmíme divit, že validita kompetenčního pohovoru, jako prediktoru následného chování v praxi, klesá.

Portfolio vhodných otázek

Pokud bychom měli postup práce s otázkami velmi zjednodušit, určitě by ve Vašem rozhovorovém portfoliu neměly chybět následující typy otázek:

Otázka
Otázka
Zkušenosti s…

„Popište situaci, při které jste typicky v minulém zaměstnání uplatňoval své vyjednávací dovednosti.“

„Popište nejvýznamnější projekt na kterém jste dosud pracovat?“


Otázky konkretizující

„Jak často se podobné situace ve Vaší práci vyskytovaly?“

„Jaká byla ve zmíněném projektu Vaše zodpovědnost?“


Pozitivní zkušenost/Zvládnutá akce

„Popište mi vyjednávací situaci, kterou jste vyřešil nějakým neobvyklým způsobem/kterou považujete za obzvlášť dobře zvládnutou?“

„Uveďte projekt, kdy se Vám podařilo efektivně delegovat… Co byly klíčové body tohoto úspěchu?“

Uveďte důkazy, které by dokládaly Vaši sociální obratnost.


Negativní zkušenost/práce s chybou

„Kdy jste měl pocit, že nepodáváte výkon podle svých nejlepších možností?“

„Popište mi situaci, kdy Vás nadřízený kritizoval Vaši práci. Jak jste jeho kritiku vnímal?“

„Uveďte situaci, ve které se Vám nepodařilo dosáhnout vlastním zaviněním stanoveného cíle.“


Úroveň sefereflexe

„S jakými typy lidí se nejsnáze dostáváte do konfliktu?“

„Čím můžete ke vzniku konfliktní situace přispívat Vy sám?“

„Jaká tři slova by Vás nejlépe charakterizovala?“

„Co jsou typické role, které v týmu zastáváte?“

„Jak by Vás popsal Váš předchozí nadřízený/Vaši kolegové?“


Schopnost učit se a rozvíjet

„Co jste se na této chybě naučil?“

„Co byste nyní vyzkoušel udělat jinak? Jak konkrétně?“

„V jaké jiné oblasti můžete tuto zkušenost uplatnit?“


Překonávání překážek

„Popište situaci, která se v danou chvíli zdála neřešitelná. Jak jste se s ní vypořádal?“

„Proč se Vám tato skutečnost jeví jako