dnes je 22.7.2024

Input:

Makroprostředí

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.1 Makroprostředí

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Analýza marketingového prostředí je součástí SWOT analýzy. Firmy fungují v reálném tržním prostředí, které se neustále mění. Řada změn je nekontrolovatelných a podniky neovlivnitelných. Tím naléhavější je potřeba naučit se na změny prostředí pružně reagovat, což vyžaduje provádění systematické a pečlivě realizované analýzy. Ignorování změn na reálném trhu, v němž se podnik nachází je velmi nebezpečné. Dříve nebo později se může stát, že jeho strategie, pokud ji má vytvořenou, zastará a stává se nefunkční.

Tržní prostředí, resp. okolí podniku, označujeme jako marketingové prostředí, které má svou strukturu a části tvořené řadou prvků. Marketingové prostředí se člení na makroprostředí a mikroprostředí. Jejich další složky vidíme v následující tabulce.

Struktura marketingového prostředí podniku:

Marketingové prostředí 
Makroprostředí                 Mikroprostředí 
Interní mikroprostředí  Externí mikroprostředí 
politické a legislativní prostředí
ekonomické prostředí
demografické prostředí
sociální a kulturní prostředí
přírodní prostředí
technologické prostředí 
výrobní,
technické,
obchodní,
finanční a jiné
podmínky včetně
zaměstnanců 
zákazník
dodavatelé
konkurence
veřejnost 

V odborné literatuře se setkáváme s tím, že makroprostředí je označováno i jako makrookolí, mikroprostředí jako mikrookolí. Obsah těchto pojmů je víceméně shodný.

Makroprostředí

Makroprostředí podniku je tvořeno jeho širším okolím. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, můžeme do jeho složek zahrnout politické a legislativní prostředí, ekonomické prostředí, demografické, sociální a kulturní prostředí, přírodní a technologické prostředí.

Politické a legislativní prostředí

Marketingová rozhodnutí managementu jsou ovlivňována úrovní politického prostředí. Politická stabilita či nestabilita země ovlivňuje investorské klima v zemi a zájem či nezájem v ní podnikat a rozvíjet svou firmu. Legislativní rámec pro podnikání a rozhodování podniků je spojen s vytvářením mantinelů podnikatelské činnosti.

Vládní politika se dotýká proexportní politiky, úrovně daní, cel, úvěrové politiky, úrokových sazeb, místní mzdové politiky, dopravní struktury atd. Politické prostředí tvoří vnitřní a vnější politika vlády, legislativa a činnost zájmových skupin. Legislativa se týká jak vnitřní činnosti podniku, tak i vnějších vztahů.

Ekonomické prostředí

Ekonomické prostředí ovlivňuje na jedné straně možnost podniků nabízet své zboží a služby, na druhé straně možnost zákazníků toto zboží nakupovat (úroveň příjmů). Trh a obchod potřebuje své zákazníky s dostatečnou disponibilní kupní silou, která je ovlivněna cenami, úsporami, dostupností úvěrů i zadlužeností domácností. Na charakter ekonomického prostředí má vliv celosvětový a tuzemský hospodářský vývoj a hospodářská politika státu, která se odráží v kupní síle obyvatelstva i ve struktuře poptávky.

Ekonomické prostředí je ovlivňováno některými důležitými makroekonomickými ukazateli, jako je míra ekonomického růstu, úroková míra, směnný kurs a míra inflace. Proto sledujeme prognózy těchto ukazatelů i jejich skutečné změny.

Ekonomický růst (měřeno vývojem HDP) vytváří příznivé podnikatelské klima a umožňuje podnikům lépe vzdorovat konkurenčním tlakům. Otevírá nové příležitosti pro rozšiřování působnosti podniků i jejich obchodů. Roste-li spotřebitelská poptávka, může se rozšiřovat hloubka i šířka nabízeného sortimentu. Vytváří se i prostor pro růst cen. Předvídání změn ekonomického růstu je nutné k tomu, abychom si připravili adekvátní strategii. Těžko můžeme uvažovat o expanzivní strategii, jestliže se očekává ekonomický pokles.

Úrokovou míru musíme sledovat, protože si půjčujeme peníze na naše investice do rozvoje podniku. Roste-li úroková míra, roste cena peněz a dochází k omezování investičních aktivit,

Nahrávám...
Nahrávám...