dnes je 22.7.2024

Input:

Naučte se rozpoznat různé typy osobností

20.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Naučte se rozpoznat různé typy osobností

Mgr. Ludmila Třeštíková

Umíte dobře odhadnout člověka? Získejte přehled o typech svízelných osobností včetně zvládací strategie. Lehce zvládejte obtížné typy lidí!

Leadership

Základním faktorem pro konkurenceschopnost firmy je mít zabezpečen svůj zdroj výhod, kvality a inovací, své zaměstnance.

Od původního řízení zaměstnanců začátkem 20. století, přes vedení lidských zdrojů koncem 20. století, je nyní prosazován tzv. leadership spolupracovníků či vedení důvěrou – vedení jednotlivců a týmů k splnění úkolů prostřednictvím určování směru, motivováním a ponecháním poměrně značné volnosti v jejich vlastním rozhodování.

Pro práci manažera je tak nezbytné rozumět faktorům, které působí na chování lidí při práci a ovlivňují jejich zařazení, výkon, motivaci, loajalitu, stálost apod. Dobrý manažer si musí všímat rozdílů mezi vlastnostmi, charakterem, temperamentem, potřebami, snahami lidí a pružně na ně reagovat.

V této lekci on-line kurzu Manažerské dovednosti se dozvíte a naučíte:

 • Základní faktory účinného vedení podle poznání osobnosti.

 • Jak jednat s různými svízelnými typy osobnostní.

Proč už dnes metoda tradičního řízení lidí nefunguje?

Do práce nastoupila tzv. generace Y (Mileniálové narození mezi lety 1980 až 1995) a generace Z (Plurálové narození v letech 1995 až 2010). Jejich prioritou je vzdělání a rozvoj individuálních schopností a životní spokojenost.

Pro tyto generace tradiční řízení:

 • tlumí jejich vnitřní motivaci a kreativitu,

 • snižuje jejich výkon,

 • může vytěsnit správné chování a vést k podvádění, obcházení pracovního postupu a neetickému chování.

Jedinci v práci – typy osobností

Každý člověk je osobnost, a to nejen pokud se stane významným či slavným. Osobnost je individuální celek duševního života v jednotě s tělem člověka a jeho okolním prostředím. Být osobností znamená, že ve stejných situacích různí lidé reagují různě a že duševní život je nějak organizován. Zároveň to znamená, že každý člověk je výjimečný a jedinečný, zasluhuje úctu a každý má svou cenu.

Pro vedoucí pracovníky je důležité naučit se:

 • poznat a rozvíjet svoji vlastní integritu – charakter, vůli, etiku i znalosti,

 • systematickým pozorováním odhalovat typické chování lidí v určitých situacích,

 • z typických projevů usoudit na rys nebo vlastnost a konečně se podle toho zařídit, předpovědět budoucí událost a provést potřebná opatření.

Typologie osobnosti – nejznámější, se kterými se mohou leadři setkat

Typologie slouží manažerům jako pomoc pro pochopení lidí, osobnostní rozvoj a dobrý výběr pracovníků. Nesmí se však stát nástrojem „škatulkování” nebo omlouvání chyb a nevhodného chování. Osobnostní typ lze zjistit podle dostupných testů; charakteristiky lze vysledovat z projevů jedince.

Obecně známá typologie temperamentu

Původně antická typologie Galéna a Hippokrata, lze testovat (Eysencův test):

Sangvinik - dobrosrdečný, aktivní, veselý a společenský, svět vidí optimisticky a nemá problém se někým nebo pro něco nechat nadchnout. Není moc sebekritický, zato překypuje otevřeností a rozhodností, má podnikavého ducha, rád a často mluví.

Flegmatici - klidný, někdy až apatický k dění okolo, vyznačuje se pomalým tempem, lhostejností, ale i věrností a spolehlivostí. Je stálý, avšak působí dojmem, že je mu všechno jedno.

Cholerik - výbušný a vzteklý, rychle vybuchne nebo se nadchne, ale brzy se uklidní – celkově se neumí moc ovládat. Je prudký v reakcích a značně netrpělivý.

Melancholik - patří k pesimistům od přírody, ovládá ho smutek, přecitlivělost a neschopnost se přizpůsobovat. Je dost plačtivý, zranitelný, lítostivý.

Typologie osobnosti podle C. G. Junga

Vychází z toho, zda je člověk orientovaný spíš na vnější nebo vnitřní svět:

Extrovert - ven obrácená osoba zaměřená na podněty zvenčí – otevřený a praktický člověk, umí pracovat s realitou i lidmi, je společenský a přizpůsobivý, nemá strach z budoucnosti.

Introvert - soustředí pozornost na svůj vnitřní svět – věří spíše svým subjektivním pocitům než objektivnímu názoru, je uzavřený, hůř komunikuje, raději se drží v pozadí, často je podezíravý a opatrný, útěchu hledá v minulosti.

Typologie:

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – v praxi asi nejvíce používaný. Posuzuje osobnost podle 4 základních rysů – introverze a extroverze, orientace na smyslové vnímání a orientace na intuici, orientace na myšlení a orientace na cítění, orientace na usuzování a orientace na vnímání.

 • Seville and Holdsworth´s Occupational Personality Questionnaire (OPQ) – zaměřuje se na 3 oblasti osobnosti – způsob myšlení, vztahy s lidmi a cítění (emoce).

 • Gordon Personal Profile and Inventory (GPPI) – typ osobnosti se stanovuje v závislosti na charakteristikách osobnostního profilu: dominance, odpovědnost, citová stabilita, družnost; a osobních vlastností: opatrnost, originalita myšlení, vitalita, osobní vztahy.

Typologie MBTI podrobně

Vychází z následujících předpokladů:

1. Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi.

2. Různé sklony se dají přiřadit ke škálám, které jsou kombinovány do následujících dvojic, které popisují:

 • kde je zdroj jeho psychické energie - extroverze (E) a introverze (I),

 • jakým způsobem vnímá skutečnost - smysly (S) a intuice (N),

 • jakým způsobem se rozhoduje - myšlení (T) a cítění (F),

 • jaký

Nahrávám...
Nahrávám...