dnes je 22.7.2024

Input:

Proces tvorby strategie a její hierarchie

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3 Proces tvorby strategie a její hierarchie

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Strategický proces musí být procesem nepřetržitým. Obecně začíná zpracování firemní strategie formulací poslání a vize firmy, vycházející z podnikatelské filozofie, strategickou analýzou, která zahrnuje interní a externí analýzu, pak jsou definovány cíle podniku a varianty jejich dosažení. Na formulaci strategie navazuje její implementace do praxe, taktika a kontrola.

Základní strategický proces a jeho implementace ve firmě:

Mohou existovat různé úrovně formulace strategie podniku, což je závislé na tom, v jakém stadiu svého vývoje se firma nachází (pionýrské, organizační či integrační). Firemní strategie má svou hierarchii. Strategické rozhodování podniku bude ovlivněno jeho velikostí a pozicí na trhu.

Strategický proces malého a středního podniku (MSP)

Strategický proces v malé a střední firmě je jednodušší než ve velkém podniku se složitější organizační strukturou. Proces má obvykle tyto kroky:

  • popis současného stavu podniku,

  • určení cílového stavu podniku ve střednědobém horizontu,

  • vytýčení strategických cílů,

  • strategie naplnění těchto cílů,

  • nastavení kontrolních mechanismů k zajištění cílů.

Strategické cíle jsou nadřazeny všem vnitřním útvarům podniku a oddělením. Krátkodobé cíle těchto oddělení musejí být v souladu s celkovou strategií. Strategickým cílům musejí odpovídat cíle finančního oddělení, obchodního, marketingového, personálního i výrobního. V malých a středních podnicích je typické, že dochází ke slučování strategií, což se obvykle stává u obchodní a marketingové strategie. Je to důsledek jednodušší organizační struktury MSP.

Strategický proces v diverzifikovaném podniku

Jestliže podnik působí ve více geografických oblastech či nezávislých odvětvích, probíhá strategické plánování na více úrovních. Zpravidla se strategie vytváří na třech úrovních, a to na úrovni korporace (tj. na úrovni celého podniku), na úrovni strategické podnikatelské jednotky (SBU), resp. strategické obchodní jednotky, a na úrovni funkčních systémů. Uvnitř podniku jsou manažeři jak na vrcholu podniku, tak na úrovni podnikatelských jednotek i na funkční úrovni.

Diverzifikovaný podnik má centrálu, která určuje strategii a v závislosti na ní celkový model řízení. Může jít o diverzifikované tuzemské firmy i o multinacionální korporaci, která má své fyzické jednotky na území jiných států. Tato korporace má nástroje na společné využívání zdrojů firmy, jejich přečerpávání, akumulaci a společné investování.

Úroveň korporace (corporate strategie)

Na úrovni korporace vzniká firemní či podnikatelská strategie, která řeší, jaká bude naše celková filozofie podnikání, v čem budeme podnikat, v jakém odvětví a kde. Kam budeme směřovat naše investice. Rozhodování o strategii je ovlivněno podnikovou filozofií, vizí a posláním podniku, jeho vnitřními hodnotami a etikou, jakožto makroprostředím a mikroprostředím. Za zpracování a zavedení strategie odpovídá ředitel podniku, který usiluje o vytvoření strategie pro podnik jako celek.

Na formulaci podnikatelské

Nahrávám...
Nahrávám...