dnes je 24.7.2024

Input:

Současné vývojové trendy obchodu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.5 Současné vývojové trendy obchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Předpokladem dobré orientace v náročné obchodní činnosti je poznání dosavadních obecných trendů vývoje. Vývojové trendy obchodu se za poslední léta ztotožnily s vývojovými rysy obchodních firem. Patří mezi ně především internacionalizace, spojená s tržní dominancí, sílící konkurencí a diverzifikací směřující ke globalizaci obchodu. Všechny změny akcelerují. Hovoříme-li dnes o obchodu, hovoříme zejména o tzv. retailingu, což je mezinárodně chápaný maloobchod plně vybavený celým logistickým zázemím (vlastním velkoobchodem, dopravou, zahraničním zastoupením, případně některými výrobními činnostmi) a vysoce kvalifikovaným informačním systémem s profesionálním managementem. Retailing je spojen s internacionalizací obchodu i dalšími vývojovými trendy.

Vývojové trendy obchodu:

Je třeba ovšem nezapomenout na to, že existují lokální rozdíly v životní úrovni a v nákupních zvyklostech. Diference se objevují mezi Evropou, Severní Amerikou a Austrálií na straně jedné a Střední a Jižní Amerikou a Asií na straně druhé. Afrika není do konkurenčních vztahů vůbec započítávána. Čím vyspělejší země, tím intenzivněji se zmiňované vývojové trendy projevují. V zemích bývalého socialistického bloku se uváděné vývojové trendy prosazovaly s časovým zpožděním.

Internacionalizace obchodu

Internacionalizace obchodu představuje v první fázi internacionalizaci sortimentu zboží, zájmů a vkusu zákazníků. Dnes je typická zejména vývozem obchodních sítí do zahraničí doprovázeným internacionalizací kapitálu. Rozvíjí se expanze retailingu. Strategicky je proto třeba uvažovat o směrech nákupu a prodeje zboží a služeb v mezinárodním měřítku, výrobky přizpůsobit světovému standardu jakosti a osvojit si potřebné nové obchodní a finanční metody. Většina velkých firem má své pobočky a provozovny ve více zemích. Příčiny mezinárodní expanze je třeba hledat v omezeném potenciálu národního trhu - tento potenciál je ovlivněn jednak samotnou nasyceností trhu, ale i charakterem protimonopolních zákonů v určitých zemích. Celý svět je stále více propojován pomocí médií, internetu a rozvoje cestovního ruchu. Zejména obchod mimo prodejní plochy, jako je zásilkový obchod, formou elektronického prodeje má vysoký růstový potenciál prohlubující internacionalizaci i globalizaci trhu.

Tržní dominance

Tržní dominance znamená v praxi růst velikosti obchodních firem, které získávají na trhu významné postavení. Vznikají tak vysoce integrované obchodní firmy, tzv. obchodní řetězce, což jsou velké obchodní společnosti retailingového typu. Tyto společnosti vznikají rozšiřováním vlastní činnosti, slučováním více firem, rozšiřováním kapitálu a odkupováním jiných společností. Patří mezi ně např. společnosti obchodních domů, filiálkové společnosti provozující síť zásilkových obchodních domů, hypermarketů, specializovaných nepotravinářských velkoprodejen a supermarketů, jakož i spotřební družstva.

Koncentrace obchodu je založena na koordinaci činností firem na smluvním základě. Je typická pro současný světový obchod a zejména západní Evropu. Po roce 1989 začala probíhat i v ČR a ostatních transformujících se zemích s CPE. Sílící konkurence vedla firmy k hledání úspor, aby mohly zachovat svoji konkurenceschopnost. Tento proces má zejména hospodářské důvody, které vedou ke zvyšování produktivity práce realizací úspor z rozsahu a zefektivnění obchodních systémů a k dodatečným efektům vyplývajícím z monopolního postavení firem. Dalšími příčinami jsou ekonomické důvody i menších firem, které usilují o obdobné výhody a efekty, jaké poskytují činnosti velkých integrovaných firem a nakonec i snaha právě velkých společností o omezení konkurence a úsilí o výhodnější postavení na trhu se všemi negativními důsledky pro malé a střední firmy. Proces koncentrace obchodu je spojen s nedokonalou konkurencí a jejími negativními projevy narušujícími konkurenční prostředí. Velké firmy disponují mnohem větší tržní silou než firmy malé, aktivně mohou ovlivňovat cenu, velikost produkce a prodeje, brání vstupu nových firem do odvětví. Má nedokonalá konkurence i pozitivní rysy? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, i když víme, že velké firmy mají řadu výhod. Kromě již zmiňovaných úspor z rozsahu to jsou ještě vysoké investice do rozvoje maloobchodních jednotek a velkoobchodních skladů, výzkumu a technologií. Koncentraci obchodu podporuje logistika a informatika.

Koncentrace obchodu probíhá na organizační, prostorové a provozní úrovni a může být doprovázená kapitálovým propojováním firem.

  • Organizační koncentrace obchodu, jako je např. integrace do dobrovolných řetězců, franchisingových řetězců, nákupních družstev apod., jsou označovány jako vertikální marketingové

Nahrávám...
Nahrávám...