dnes je 24.7.2024

Input:

Správně a efektivně motivujte své podřízené

21.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Správně a efektivně motivujte své podřízené

Mgr. Ludmila Třeštíková

Také se Vám někdy zdá, že je nemožné přesvědčit druhé o tom, že mají něco udělat? Často bývá těžké přesvědčit i sám sebe… Naučte se umění motivace! Pomůžeme Vám, ať jste ještě úspěšnější!

Motivace

Řízení a vedení lidí je jedna z klíčových dovedností dobrých manažerů.

Znalost způsobů motivace a konkrétních motivů využijí manažeři, aby byli schopni směrovat sami sebe, dovedli své podřízené k vyšším výkonům, ale i při jednání mimo firmu (s klienty, dodavateli a dalšími). Motivace chování je dána jak jedincem, tak i prostředím. Motivy mohou být různé - hmotné (peníze, technika…) i nehmotné (opora, pochopení smyslu, pomoc druhým…).

Tato lekce vám poskytne znalosti z oblastí:

 • Motivace druhých – a to skrze způsoby motivace a typy motivátorů.

 • Motivace sebe sama a jejích zákonitostí.

Způsoby jak správně a efektivně motivovat své kolegy a podřízené

Motivaci definujeme jako psychologickou pohnutku k uspokojení potřeb. Z toho vyplývá, že:

 • striktně vzato manažeři nemohou motivovat pracovníky – pracovníci se motivují sami, manažer pouze stimuluje,

 • manažeři však mohou využít potřeb pracovníků k tomu, aby pracovali ve prospěch firmy. Toho se dosáhne použitím vhodných podnětů či restrikcí sloužících ke sblížení individuálních potřeb a potřeb firmy.

Univerzální metoda tedy neexistuje. Aby stimulace přinášela žádaný efekt, je třeba pochopit, že:

 • každý člověk je jiný. To, co jednoho stimuluje, druhého stimulovat nemusí.

 • každý člověk vnímá jinak. Co jednoho motivuje, může druhého demotivovat.

 • stimulace může mít různé podoby s různými ovlivněními motivace jedince. Lépe to lze, pokud znáte potřeby, hodnoty a myšlení konkrétního člověka.

 • spolupráce nebývá navždycky.

Motivace zvyšováním peněz nefunguje:

1. Peníze a benefity jsou základ - zaměstnanci mají férově dostávat to, na co mají nárok, nebo to, co jim zaměstnavatel slíbil.

2. Lidé dnes přestávají o zaměstnání přemýšlet pouze jako o zdroji financí, ale vnímají jej jako zdroj seberealizace a rozvoje. Vedle peněz se ukazuje, že nejsilnějšími pracovními motivy jsou „dobří spolupracovníci” a „dobrý nadřízený”.

Zaměstnanec bude motivovaný, pokud:

 • Bude mít prostor k seberealizaci – uplatnění vlastních nápadů, možnost otevřené komunikace s nadřízeným, šance na další vzdělávání a získávání zkušeností.

 • Uvidí příklad k následování – jde o zcela běžný styk v práci, pokud je nadřízený pracovitý, energický a má jasnou vizi, zaměstnance tím pozitivně naladí.

 • Pokud se ztotožní s firemní filozofií – zaměstnanec, který věří, že jeho práce v dané firmě má smysl, je vnitřně motivován.

 • Je oceňován a pochválen – hlavní směr vedení je tzv. happy professional. V ČR je absence uznání kvalitních výkonů stále častý jev; nedostatek pozitivní zpětné vazby je jednou z hlavních příčin vzniku syndromu vyhoření.

Motivace – nejznámější teorie v řídící praxi

Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin

Lidé jsou motivování (vědomě či podvědomě) svými potřebami, které silně ovlivňují jejich myšlení a jednání.

1. Maslowova hierarchie potřeb

Potřeby jsou hybné síly motivačního chování lidí, uspokojení potřeb nižší úrovně vede k potřebám vyšší úrovně; uspokojené potřeby nemizí, pouze přestanou být palčivé; mohou existovat souběžně, ale jedna je vždy dominující a rozhodující pro motivaci.

Základní – fyziologické potřeby Výdělek, zajištění rodiny, pracovní podmínky – namáhavost, délka pracovní doby atd.
Potřeby existenční jistoty a bezpečnosti Pracovní uplatnění, záruka pojištění, přijatelná bezpečnost práce apod.
Sociální potřeby Vztahy na pracovišti, příslušnost k pracovnímu kolektivu – sounáležitost.
Potřeby uznání a uspokojení z práce Úcta, uznání kvalit a výsledků práce – odměna, povýšení, postavení a prestiž.
Potřeby seberealizace Naplnění životního poslání, loajálnosti k zaměstnavateli.

2. Herzbergova teorie 2 faktorů – zkoumá příčiny ovlivňující chování lidí a úroveň uspokojení jejich potřeb.

Motivátory – prostředky uspokojení potřeb Zodpovědnost, osobní naplnění, uznání, pracovní náplň, osobní výhody.
Hygienické vlivy – činitelé ovlivňující spokojenost zaměstnance Mzda, vztahy, pracovní podmínky, soukromý život, podmínky práce.

3. Teorie 3 faktorů (ERG) – Alderfer

Uvažuje hierarchicky uspořádané 3 skupiny potřeb (motivačních faktorů) a jejich zajištění; naplnění potřeby níže postavené skupiny musí být uspokojena dříve než skupiny vyššího řádu

Nahrávám...
Nahrávám...