dnes je 22.7.2024

Input:

SWOT analýza

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.4 SWOT analýza

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

SWOT analýza je základním nástrojem situační analýzy. Umožňuje vymezit pozici zkoumaných podniků, kam směřují a kam mohou směřovat. Situační analýza je východiskem marketingového plánování. Před vlastní realizací SWOT analýzy vymezíme zkoumaný subjekt a stanovíme si hodnoticí kritéria.

SWOT analýza představuje silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky vyplynou z analýzy interního mikroprostředí, příležitosti a hrozby z analýzy externího mikroprostředí a makroprostředí firmy.

Dílčí části SWOT analýzy:

Strengths  silné stránky podniku  analýza interního
mikroprostředí 
Weaknesses  slabé stránky podniku 
Opportunities  příležitosti  analýza makroprostředí
analýza externího mikroprostředí 
Threats  ohrožení 

Vlastní realizace SWOT analýzy:

  1. analýza vnitřních faktorů SW,

  2. analýza vnějších faktorů,

  3. vyhodnocení vah a významnosti kritérií.

Analýzou makroprostředí a mikroprostředí se budeme zabývat v následující subkapitole. Ke stanovení vah se využívají různé metody, mající spíše subjektivní charakter. Např. jde o metodu párového srovnání či plus minus matici SWOT analýzy.

Metoda párového srovnání představuje postupné srovnávání významnosti kritérií dvojím systémem (každé s každým). Váha se odvozuje od celkového počtu voleb (kolikrát bylo kritérium zvoleno jako důležitější).

Metoda „plus minus matice SWOT“ porovnává vzájemné vazby mezi silnými a

Nahrávám...
Nahrávám...